fbpx Skip to main content

Veelgestelde vragen

“Onze organisatie groeit en de structuur wordt nu aangepast, maar hoe veranderen mijn medewerkers mee met de nieuwe organisatie?.” Directeur subtropisch zwembad

Organisatieverandering doe je niet alleen op papier. Het is belangrijk om met de directie en het management de toekomstvisie scherp te hebben plus een heldere strategie met een daarbij passende organisatiestructuur. Daarnaast is het van essentieel belang dat de overige medewerkers in hun denken en handelen kunnen meebewegen. De training en coaching van Floor Consult BV zorgt voor kennisoverdracht maar zorgt vooral voor daadwerkelijke ontwikkeling van de individuen. De trainingen bestaan uit actieve sessies met veel zelfwerkzaamheid en intervisie. Geen standaard verhalen en presentaties, maar telkens weer maatwerk. De filosofie van de adviseurs van Floor Consult is dat “train de trainer” het beste werkt. Dus opleiden van een kernteam die daarna in staat is om hun kennis en ervaring weer over te brengen op de collega’s. Op deze wijze komen de medewerkers tot bloei op de plek in de organisatie die het beste past voor allen.

“Ik wil een verbeterslag maken in de organisatie. We werken met het INK model, maar beseffen nu dat er meer nodig is. Een cultuurverandering? Meer stimulans? Waar beginnen we?” Management team middelgroot Waterbedrijf

We starten met het formeren van Kwaliteit Actie Teams!  We brengen de interne processen in kaart en gaan, op basis van concrete technieken zoals Ishikawa, pareto, procesanalyse en brainstorm-sessies de verbetermogelijkheden benoemen. Op basis van heldere stappen en een duidelijke projectstructuur gaan we de verbeteringen doorvoeren en bewaken. Na verloop van tijd is de organisatie in staat om eigen verbeterprojecten op de starten en uit te voeren. Met het INK model is het mogelijk om de verbeteringen te meten en ook te vergelijken mate andere organisaties hoe de prestaties zijn.

“Hoe verkrijg ik als vrij kleine onderneming een ISO 9000 certificaat? We werken zonder veel vaste afspraken en willen geen bureaucratie. De korte lijnen en het informele van nu moet wel blijven.” Directeur eigenaar ingenieursbureau

Wij leggen de huidige werkwijze vast in overzichtelijke beschrijvingen. Bepalen daarna wat de ISO norm aanvullend vereist en werken dit met betrokkenen uit de eigen organisatie verder uit. Ter afronding trainen wij enkele medewerkers om het ingevoerd systeem goed in stand te houden en om gerichte interne audits uit te voeren. Als laatste voeren wij een pré-audit uit voordat de certificerende instantielangskomt. De benodigde documenten worden aangeleverd in een overzichtelijk en direct te gebruiken document beheres systeem. Een goed ingevoerd ISO systeem is de motor van de interne verbeteringen.

“Het kan efficiënter, goedkoper bij mij. Ik weet ook waar het zit, maar de medewerkers zien het niet. Ze hoeven niet zo nodig anders. Sommigen denken dat het hun baan zal kosten. Wat te doen?” Managing director staalconstructie bedrijf

We starten een verbeterproject. De medewerkers worden getraind om verbeter mogelijkheden op te sporen, te onderzoeken en zo mogelijk de verbeteringen in te voeren. We spreken helemaal niet over goedkoper, minder, sneller. De efficiency komt op deze wijze bij het personeel zelf vandaan. Door de training zijn zij later ook nog in staat om verbeterprojecten te starten. Hiervoor gebruiken we de beproefde aanpak van de Six Sigma methodiek. Een heldere methode waarbij vooraf goed komt vast te staan wat de opbrengsten zullen zijn aan het einde van het traject. Het verdienmodel van de organisatie wordt gunstiger.

“Ik moet voldoen aan de eisen uit de ARBO wetgeving, waar moet ik beginnen?” Bedrijfsleider Sportbedrijf met zwembaden en sporthallen

We starten met het uitvoeren van de verplichte RI&E, de risico inventarisatie. Hierna gaan we de vastgestelde risico´s oplossen en de belangrijkste Arbo eisen invoeren. Een over zichtelijke set van documenten wordt aangeleverd, de medewerkers krijgen een instructie en de interna afspraken worden ingevoerd. Als je het weet is het simpel!, Dat blijkt ook hier weer. U bent nu zelf is staat om de afspraken uit te voeren en u blijft voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

“Ik wil de verkoopafdeling reorganiseren. De concurrentie neemt toe, ik wil verder met automatisering, snellere en betere offertes. Hoe beginnen we?” Directeur internationale producent overhead doors

Breng eerst het verkoopproces schematisch in beeld samen met de verkoop-medewerkers. Leg vast wat de resultaten moeten zijn van dit proces en leg de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden per stap vast in het processchema. De gewenste organisatie ontstaat hieruit en de nieuwe afspraken zijn direct vastgelegd in heldere werkafspraken. Door samen met de betreffende medewerkers deze analyse te maken wordt het resultaat al direct van henzelf. Implementeren is niet meer nodig, dat is al gedaan door de medewerkers zelf.

“Hoe stimuleer ik mijn personeel? Er wordt hard gewerkt, ik betaal goed maar ze doen niet altijd de juiste dingen in mijn ogen.” Directeur hypotheek adviesbureau

Alleen geld stimuleert niet. Formuleer helder de bedrijfsdoelen. Leg de te bereiken resultaten van de afdeling vast en bepaal de individuele targets per medewerker (haalbaar, meetbaar). Let daarbij niet  alleen op financiële doelen. Denk ook aan klantentevredenheid, de interne bedrijfsvoering en het oppakken ven verbeteringen. De Balanced Scorecard is een nuttig hulpmiddel hierbij. Leg alles vast in een goede regeling. De stimulans krijg je door dit project samen met de betrokken uit te voeren! Aan de balanced scorecard kan een praktische  vorm van Prestatiebeloning worden toegevoegd. Loon naar werken, mag en kan nu!